Dong A Express Train Sapa


GIỜ TÀU HÀ NỘI - LÀO CAI

Tên ga

Tàu SP3

Hà Nội

Giờ đi 21h50

Yên Bái

Giờ đến 1h52 - Giờ đi 2h05

Bảo Hà

Giờ đến 4h16 - Giờ đi 4h19

Phố Lu

Giờ đến 5h02 - Giờ đi 5h06

Lào Cai

Giờ đến 6h15


GIỜ TÀU LÀO CAI - HÀ NỘI

Tên ga

Tàu SP2

Lào Cai

Giờ đi 20h05

Phố Lu

 Giờ đến 21h12 - Giờ đi 21h15

Yên Bái

Giờ đến 0h18 - Giờ đi 0h32

Hà Nội

Giờ đến 4h35